Fakulta tropického zemědělství

Přihlas se na Tropy!

Fakulta tropického zemědělství přijímá přihlášky k bakalářskému studiu v období od 25. listopadu 2016 do 31. března 2017. Do všech druhů a forem studia se můžeš přihlásit pouze formou online elektronického formuláře (níže tlačítko Odešli online přihlášku).

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč vyřizuj podle pokynů, které obdržíš na e-mailovou adresu po potvrzení přihlášky, nebo jej můžeš uhradit online platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky. V případě podání více přihlášek na různé studijní obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude uplynutí lhůty pro příjem přihlášek vyřazena z evidence. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

 

Přihlas se na Tropy! - promo video FTZ.

zemědělství tropů a subtropů trvale udržitelný rozvoj nevládní organizace fairtrade ohrožené druhy zvířat rozvojové země

Připrav se na přijímačky

Průběh přijímacího řízení sleduj v systému ePřihlášek.

Základní částí přijímacího řízení je písemný test z biologie (v případě oboru ZTS) nebo ze světové geografie (u oboru ICARD) a z anglického jazyka (v případě cizinců českého jazyka).

FAQ - přečti si, co tě nejvíc zajímá

Do kdy a jakou formou mohu podat přihlášku ke studiu na Fakultě tropického zemědělství?
Přihlášku na všechny bakalářské i magisterské obory lze podat elektronicky do 31. 3. 2017.
Jaké jsou platební údaje pro úhradu poplatku za přihlášku?
Za elektronickou přihlášku se platí administrativní poplatek 500 Kč, který je možné uhradit online pomoci platební karty. Údaje pro bankovní převod jsou zasílány automaticky generovaným emailem nejpozději do 24 hodin od podání přihlášky. Ta se stává kompletní až v momentě spárování platby s přihláškou.
Vyžadujete doložení dokladu o zaplacení poplatku?
Nepožadujeme, platby jsou párovány s přihláškami. V případě, že je poplatek uhrazen, ale přihláška se jeví jako nezaplacená, bude třeba zaplacení doložit, abychom přihlášku úspěšně přijali a v rozhodný den neodstranili jako nezaplacenou.
Požadujete k přihlášce potvrzení od lékaře?
Potvrzení od lékaře už není vyžadováno.
Kdy se dokládá maturitní vysvědčení nebo bakalářský diplom?
Doklady o úspěšném dokončení předchozího vzdělání, resp. jejich úředně ověřené kopie, se předkládají při přijímacích zkouškách, nebo při zápisech. V případě, že tento doklad nepředložíš, může se přijímací zkoušky zúčastnit, ale v případě přijetí nebude proveden tvůj zápis do studia. Informace o náhradní zápisech pro studenty, kteří nedoložili doklad o předchozím vzdělání, budou zveřejněny na webu fakulty.
Zohledňuje se pro přijetí prospěch ze střední školy, případně výsledek státní maturity?
Nezohledňuje, o úspěšnosti u přijímacích zkoušek rozhodují pouze písemné testy (případně pohovory). Na webu fakulty s můžeš dočíst o možnosti přijetí bez přijímacích zkoušek na základě účasti na vybraných vědomostních soutěžích.
Je možné požádat o uznání předmětů z předchozích studií na VŠ?
V případě, že z předmětů, o jejichž uznání žádáš, získáš hodnocení „výborně“ a „velmi dobře“, je možné požádat o jejich uznání studijní oddělení FTZ prostřednictvím žádosti s přiloženým potvrzením o vykonání zkoušky (index). V případě získání hodnocení „dobře“ se žádají prostřednictvím formuláře „žádost o uznání vykonaných zkoušek“ přímo garanti dotčených předmětů. Na základě jejich souhlasného stanoviska ti studijní oddělení FTZ tyto předměty zapíše do indexu a systému.
Platí se na fakultě školné?
Pouze studenti magisterských oborů studující v anglickém jazyce platí poplatek, který se stanoven ve Statutu univerzity.
Co znamená prezenční a kombinovaná forma studia?
Prezenční forma znamená výuku téměř každý den a povinnou účast na přednáškách a cvičeních. Kombinovanou nebo distanční formu studia naše fakulta nenabízí.
Co když maturuji až v září?
V tom případě se můžeš zúčastnit přijímací zkoušky, ale budeš se moci účastnit až náhradního zápisu (bližší informace budou zveřejněny na webu fakulty).
Jak probíhají přijímací zkoušky?
Před začátkem přijímacího řízení se ověří identita uchazeče a vyberou doklady o úspěšném dokončení předchozího vzdělání. Přijímací zkoušky probíhají formou písemných testů z předmětů dle zvoleného oboru, případně formou přijímacího pohovoru pro magisterské obory.
Jak se dozvím výsledky přijímacího řízení?
Výsledky přijímacího řízení budou zveřejněny na internetu, a to na webu s přihláškou. Na stejném místě se objeví i pozvánky k přijímacímu řízení. Je opravdu nutné sledovat průběh přijímacího řízení.
Existuje možnost odvolání v případě nepřijetí ke studiu?
Ano, student má právo podat odvolání vůči rozhodnutí o nepřijetí.
Jak postupovat, když se nemohu dostavit k zápisu?
Má-li student opravdový zájem studovat, v přítomnosti na zápise mu může zabránit jen skutečně závažná skutečnost, o které by bylo dobré informovat studijní oddělení, a to písemnou formou před dnem konání zápisu.
Jaké jsou možnosti ubytování a stravování?
ČZU má jako jediná univerzita v Praze kompletní univerzitní kampus, to znamená, že v jejím areálu jsou koleje i menza s dotovaným ubytováním a jídly. Stejně tak je možnost využít i širokou nabídku bufetů v univerzitním areálu.
V některých materiálech jsem nalezl název Institut tropů a subtropů. Znamená to totéž, co Fakulta tropického zemědělství?
Do 31. 12. 2012 jsme fungovali pod názvem Institut tropů a subtropů. K 1. lednu 2013 jsme se transformovali a nově působíme pod názvem Fakulta tropického zemědělství. V některých materiálech dostupných na internetu nás však naleznete pod původním názvem.
Nenašel jsi informaci, kterou hledáš?
Kontaktuj nás!

Denní studium nebo dálkové, česky nebo anglicky? Přizpůsobíme se ti!

Naše studium je prezenční neboli denní a obnáší 12 týdnů přednášek, seminářů, laboratorních prací a cvičení každý semestr. Pak následuje zpravidla pětitýdenní zkouškové období. Po prvním ročníku pak ještě studenty čeká odborná praxe.

Bakalářský obor ZTS je vyučován v českém jazyce, obor ICARD v anglickém. Všechny magisterské studijní obory vyučujeme pouze v anglickém jazyce! 

Vyber si studijní obor

Bakalářské studium prezenční Bakalářské studium kombinované

Klikni sem a dozvíš se o nás víc!

Příjemná lokalita
ČZU nachází v klidné části Prahy, vzdálené od centra pouhých 20-25 minut MHD (bus/metro).
Multikulturní prostředí
Na FTZ studují studenti z více než 70 zemí celého světa.
Studentský život
Univerzitní kampus zahrnuje všechny objekty, které student během studia potřebuje – kromě jednotlivých fakult, moderní knihovnu, studovny, aulu či ubytování, stravování, kluby a restaurace.
Sport na ČZU
V areálu ČZU se nachází moderní sportovní areál, jehož součástí je krytý bazén, tělocvičny, tenisové kurty či tenisová hala, travnaté fotbalové hřiště a další.
Volnočasové aktivity
Kulturní akce, pořádané nejen ČZU (např. oblíbená Miss Agro), ale i FTZ, nabízejí studentům možnost, jak strávit volný čas. Fakulta organizuje fotosoutěže, výstavy, odborné i cestovatelské přednášky. Dále je možné se zapojit do různých studentských aktivit - podpora fair trade se skupinou Be Fair na ČZU, zapojit se skrze naše partnery do rozvoje komunity v Ghaně či do záchranného programu pro antilopu Derbyho.
Studium ve světě
Každý rok vyjíždí většina našich studentů studovat na zahraniční univerzity.
Teorie i praxe
Data pro diplomové a bakalářské práce studenti sbírají v rámci našich projektů v rozvojových zemích.
Rozvojová spolupráce
V občasné době máme projekty v Angole, Kyrgyzstánu, Moldávii, Mongolsku, Peru, Senegalu, Vietnamu a Zambii.
Skvělé podmínky pro studium i vědeckou práci
Studenti pracují ve specializovaných laboratořích alternativních technologií, rostlinných explantátů, ekobotaniky a farmakologie a molekulární biologie.

Co se u nás děje?

Podívej se, jak to u nás vypadá

Virtuální prohlídka

Kontaktujte nás

FTZ ČZU v Praze
Kamýcká 129
165 00 Praha-Suchdol
studijniftz@ftz.czu.cz
www.ftz.czu.cz

+ 420 22438 2164

Pozvi si naše studenty a profesory na svoji školu

Pošli nám svůj mail a domluvíme si termín návštěvy.

Absolventi řekli o ČZU

Komunikuj s námi