Fakulta životního prostředí

Ano, jsi tu správně - Přidej se k nám

Fakulta životního prostředí přijímá přihlášky k bakalářskému studiu v období od 25. prosince 2016 do 31. března 2017. Do všech druhů a forem studia se můžeš přihlásit pouze formou online elektronického formuláře (níže tlačítko Odešli online přihlášku).

Poplatek za přijímací řízení ve výši 500,- Kč vyřizuj podle pokynů, které obdržíš na e-mailovou adresu po potvrzení přihlášky, nebo jej můžeš uhradit online platební kartou bezprostředně po odeslání přihlášky. V případě podání více přihlášek na různé studijní obory je třeba pro každé číslo přihlášky poplatek uhradit zvlášť, není možné hradit jednou společnou platbou. Přihláška, ke které nebude poplatek přiřazen podle správných platebních údajů, bude uplynutí lhůty pro příjem přihlášek vyřazena z evidence. Uhrazení poplatku je podmínkou řádné registrace přihlášky. Poplatek je nevratný v kterékoli fázi přijímacího řízení.

Další informace o studiu na webu FŽP

 

ekologie vodní hospodářství územní technická a správní služba územní plánování ochrana přírodyGIS krajinné a pozemkové úpravy environmentální modelování

Připrav se na přijímačky

Průběh přijímacího řízení sleduj v systému ePřihlášek.

Základní částí přijímacího řízení je přijímací zkouška z biologie, chemie, matematiky event. všeobecného přehledu - předměty přijímací zkoušky se liší podle vybraného studijního oboru a jejich přehled je zde. Podívej se také na okruhy otázek k přijímací zkoušce a na vzorové testy z biologie, chemie a matematiky.

FAQ - přečti si, co tě nejvíc zajímá

Chci se přihlásit na více oborů. Podávám jednu společnou přihlášku nebo na každý obor zvlášť?
Přihlášku je nutné podat na každý studijní obor zvlášť.
Pokud podávám více přihlášek, je možné uhradit poplatek dohromady?
Poplatek je nutné uhradit za každou přihlášku zvlášť (s patřičným variabilním a specifickým symbolem), a to i v případě úhrady online prostřednictvím platební karty.
Nenašel jsi informaci, kterou hledáš?
Kontaktuj nás!

Denní studium nebo dálkové? Přizpůsobíme se ti!

Studenti jsou zařazeni do studijních kruhů po celou dobu studia a navštěvují tak společně přednášky a cvičení. Tento koncept umožňuje navázání vazeb mezi studenty a podporuje vytváření přátelské atmosféry na celé fakultě, která je jednou z našich priorit. Na fakultě je možné většinu oborů navštěvovat v obou nabízených formách studia:

Prezenční (denní) forma studia znamená pro studenta pravidelné docházení na přednášky, semináře a praktická cvičení v každém semestru, který se zpravidla skládá z 12 týdnů výuky a 5 týdnů zkouškového období.

Kombinovaná (dálková) forma studia je organizována pomocí 3 až 4 konzultací za semestr, které se konají v pátek až neděli v průběhu semestru dle harmonogramu. Povinné jsou konzultace v semestru, na kterých jsou studenti seznámeni i s požadavky a doporučenými studijními zdroji, a závěrečné jednotýdenní blokové cvičení.

Vyber si studijní obor

Bakalářské studium prezenční Bakalářské studium kombinované

Klikni sem a dozvíš se o nás víc!

Mezinárodní spolupráce
Fakulta spolupracuje se zahraničními univerzitami v Evropě (například ve Vídni, Cranfieldu, Mnichově, Uppsale, Wageningen, Kodani a mnoha dalších) i mimo ni a podporuje studium v zahraničí, které je organizováno zpravidla na 3 až 12 měsíců. Pobyt na zahraničních školách přináší spoustu nových poznatků a zkušeností z daného studijního oboru a samozřejmě i zdokonalení v cizím jazyce.
Exkurze u nás i v zahraničí
Fakulta organizuje v rámci výuky terénní cvičení a exkurze po našich krajích i v zahraničí. Nad rámec studia, avšak hojně navštěvované, jsou přednášky se zajímavými osobnostmi, zabývající se obory ochrany životního prostředí či příbuznou problematikou.
Komplexní péče o životní prostředí s důrazem na ekologické disciplíny
Absolventi mají předpoklady pro velmi dobré uplatnění v praxi ve výrobních, správních, projekčních i výzkumných institucích orientovaných na ochranu životního prostředí, tvorbu krajiny a podobně. Mají také možnost dále se vzdělávat a zvyšovat si odbornost v rámci doktorského studia.
Jako vědecko-výzkumné pracoviště je fakulta uznávanou institucí při řešení konkrétních problémů ochrany životního prostředí. Naše studijní obory jsou akceptovány jako vzdělání pro řadu tzv. autorizačních oprávnění. Absolventi po příslušné praxi mohou získat odborné oprávnění např. pro biologické hodnocení, hodnocení vlivů na životní prostředí (EIA/SEA), pro projektování pozemkových úprav, malých vodních staveb, územních systémů ekologické stability a řady dalších.
Studium v univerzitním kampusu
Studium se odehrává v příjemném prostředí univerzitního kampusu, student neztrácí čas dojížděním do jiných částí města, najde zde i kluby, ubytování, restaurace a sportoviště.
Zkoumáme životní prostředí
Ochrana biologické diverzity krajiny. Evropské a tuzemské projekty zaměřené na výzkum a ochranu ohrožených druhů (bobr evropský, vydra říční, tetřívek obecný, sýc rousný, koroptev polní, čejka chocholatá, datlík tříprstý, ledňáček říční, obojživelníci, raci, vážky aj.) a společenstev (mokřadní olšiny, rašeliniště atd.).
Zvyšování retence a akumulace vody v krajině. Tento směr výzkumu se orientuje na využití potenciálu krajiny z hlediska zadržování vody. Výzkum přispívá k řešení problémů s extrémními hydrologickými jevy, jakými jsou povodně a sucha.
Krajinně ekologické principy obnovy území narušených povrchovou těžbou. Několik výzkumných projektů orientujících se na ekologické a krajinářské aspekty rekultivací, na úlohu spontánní sukcese a na celkovou rehabilitaci posttěžebních území a jejich začlenění do okolní krajiny.
Obnova mimoprodukčních funkcí krajiny. Výzkum je zaměřen na nové aspekty z oblasti ekologie, krajinné ekologie, krajinné architektury, protierozní a protipovodňové ochrany a na jejich zavádění do nástrojů krajinného plánování.
Biogeochemie kovů a metaloidů v životním prostředí. Výzkum je zaměřen zejména na studium forem a mobility kovů/metaloidů v životním prostředí a využití izotopových systémů v environmentálních vědách, včetně studia globálních změn v geologické minulosti. Důležitou součástí výzkumu je vývoj šetrných metod remediace půd kontaminovaných anorganickými polutanty.
Ochrana a management vybraných stanovišť, péče o chráněná území. Výzkumné projekty zaměřené na využívání a péči o vybraná stanoviště (louky, pastviny, lesní ekosystémy, mokřady), ekologické vztahy na stanovištích, dopady opatření na vybrané druhy či skupiny druhů. Výstupy slouží jako doporučení pro péči o chráněná území, dotační programy apod.
Využití alternativních zdrojů energie. Výzkumné projekty pro komerční využití zaměřené na výzkum a využití alternativních zdrojů energie, včetně dopadů využití těchto zdrojů na životní prostředí a ohrožené druhy organizmů, geotermální energie, solární energie, energetické využití biomasy, větrná energie, energetické využití odpadů.

Co se u nás děje?

Podívej se, jak to u nás vypadá

Virtuální prohlídka

Kontaktuj nás

FŽP ČZU v Praze
Kamýcká 1176
165 00 Praha-Suchdol
studijni_fzp@fzp.czu.cz
www.fzp.czu.cz

+420 22438 3855

Pozvi si naše studenty a profesory na svoji školu

Pošli nám svůj mail a domluvíme si termín návštěvy.

Absolventi řekli o ČZU

Komunikuj s námi